คัดสรรบุคลากรทุกคน...ก่อน
เข้าสู่ Service Team

1

ต้องรักการบริการ และไว้ใจได้
ผ่านการอบรม 11 Service Minds
ผ่านระบบ Best Impressive

2

ต้องมีพนักงานของบริษัทเข้าไปด้วยทุกครั้ง
ที่ทำการเข้าพบลูกค้า เพื่อความปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพในการประสานงาน

3

มีเอกสารทุกครั้งให้ลูกค้าติชม หรือให้คำแนะนำ
เพื่อสร้างความั่นใจ ว่าเราจะดูแลลูกค้าอย่างดี